ဖြေရှင်းချက်များ
ဖြေရှင်းချက်များ
အသိဉာဏ်အမြင်ရှိသော လော့ခ်ချခြင်းနှင့် tagout လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက် မြင်ကွင်းပုံရိပ်ပုံဖော်ခြင်း၊ အလုပ်အမှာစာ စိတ်ကူးပုံဖော်ခြင်း

ဖြေရှင်းချက်များ