ဖြေရှင်းချက်များ
ဖြေရှင်းချက်များ
အသိဉာဏ်အမြင်ရှိသော လော့ခ်ချခြင်းနှင့် tagout လုံခြုံရေး စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက် မြင်ကွင်းပုံရိပ်ပုံဖော်ခြင်း၊ အလုပ်အမှာစာ ပုံဖော်ခြင်း၊ LOTO အမြင်အာရုံပုံဖော်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ်အမြင်အာရုံပုံဖော်ခြင်း၊ အဖြစ်အပျက်ကို မြင်ယောင်ပုံဖော်ခြင်းနှင့် အခြားသော IoT လုံခြုံရေးလော့ခ်ချခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှု

ဖြေရှင်းချက်များ